OFERTA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO

Oferuję pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych w następujących obszarach prawnych:

PRAWO CYWILNE

To jedna z najobszerniejszych gałęzi prawa.

W zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego zajmuję się:

– windykacją należności
– analizą i sporządzeniem umów
– pomagam rozwiązywać spory powstałe na tle spraw mieszkaniowych
dotyczących własności nieruchomości, służebności czy też hipotek.
– sprawami spadkowymi takimi jak: stwierdzenie nabycia spadku, roszczeń o zachowek, w sprawach o podział spadku, jego odrzucenie lub przyjęcie, podważenie testamentu, wydziedziczenie.

W tym zakresie skutecznie pomagam w dochodzeniu odszkodowań zarówno za:

– błąd medyczny bądź w sztuce lekarskiej,
– następstwa wypadku komunikacyjnego (odszkodowanie i zadośćuczynienie na skutek wypadku) jak też za trwały uszczerbek na zdrowiu,
– wypadki w rolnictwie,
– niesłuszne pozbawienie wolności (ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia roszczeń wobec Skarbu Państwa za niesłuszne aresztowanie),
– szkodę w mieniu

PRAWO RODZINNE

Sprawy małżeńskie i rodzinne są niewątpliwie delikatną i specyficzną materią. Ich zawiłość często wymaga wsparcia profesjonalnego pełnomocnika oraz każdorazowo indywidualnego podejścia i zaangażowania.
W tym przedmiocie prowadzę sprawy z zakresu:

– Rozwodu
– Separacji
– Alimentów (i ich podwyższenia lub obniżenia)
– Podziału majątku wspólnego
– Ustalenia ojcostwa
– Kontaktu z dzieckiem
– Władzy rodzicielskiej
– Adopcji
– Ubezwłasnowolnienie

PRAWO PRACY

Oferuję pomoc prawną zarówno pracownikom jak też pracodawcom. Reprezentuję strony zarówno w sporach sądowych m. in. dotyczących roszczeń związanych z rozwiązaniem umów o pracę, zapłatę wynagrodzenia (w tym za pracę w godzinach nadliczbowych, premii, a także odpraw oraz innych świadczeń), mobbing, dyskryminację, naruszenie dóbr osobistych.

W tym zakresie w szczególności oferuję:

– opracowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;
– reprezentowanie Dłużników w toku postępowań sądowych;
– reprezentowanie Dłużników w toku postępowań egzekucyjnych;
– reprezentowanie Dłużników w negocjacjach z bankami i innymi podmiotami;
– składanie wszelkiego rodzaju wniosków i pisma w celu obrony praw Dłużnika
– pomoc w zakresie przeprowadzenia postępowania o upadłość konsumencką.

UPADŁOŚĆ

– opracowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;
– reprezentowanie Dłużników w toku postępowań sądowych;
– reprezentowanie Dłużników w toku postępowań egzekucyjnych;
– reprezentowanie Dłużników w negocjacjach z bankami i innymi podmiotami;
– składanie wszelkiego rodzaju wniosków i pisma w celu obrony praw Dłużnika
– pomoc w zakresie przeprowadzenia postępowania o upadłość konsumencką.

PRAWO GOSPODARCZE

Wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych umożliwia świadczenie w zakresie:

– zakładania spółek prawa handlowego oraz ich rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym (jak też rejestracja zmian),
– opracowywania statutów i projektów umów,
– prowadzenie (bądź uczestnictwo) w posiedzeniach zgromadzeń wspólników,
– przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji podmiotów w KRS,
– obsługi prawnej przedsiębiorców w zakresie bieżącej działalności firm
– tworzenie, rozwiązywanie, negocjowanie i opiniowanie umów oraz zabezpieczanie ich wykonania.

ADRES

Kancelaria Radcy Prawnego
Marcin Nowaczyk
ul. Promienna 23/u2,
64-920 Piła